Για το Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου καλέστε εδώ
Για το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας καλέστε εδώ
Για τις Κινητές Μονάδες ΒΑ και Δ Κυκλάδων καλέστε εδώ
Για το πρόγραμμα υποστήριξης προσφύγων καλέστε εδώ
Previous
Next
EPAPSY_LOGO_GR

Θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης προγράμματος ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων σε παραβατικούς εφήβους

Η ΕΠΑΨΥ καλεί τους ενδιαφερόμενους/-ες προς υποβολή βιογραφικού σημειώματος για την πρόσληψη εργαζομένων  με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων σε παραβατικούς εφήβους, με έναρξη τον Σεπτέμβρη του 2024.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υλοποίηση ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων ενάντια στην εφηβική παραβατικότητα σε άτομα, οικογένειες και την κοινότητα, στην περιοχή της Βορειοδυτικής Αττικής. Οι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν εμπειρία στην ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου ή σε δομές για παραβατικούς νέους, να έχουν αντίστοιχη ερευνητική εμπειρία και ενδιαφέρον για συνεχή μάθηση και εκπαίδευση,  τη δυνατότητα για εργασία σε απογευματινές ώρες, καθώς και εμπειρία στο πεδίο (outreach teams).

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες υποψήφιοι/-ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο grammateia@epapsy.gr, αναγράφοντας στον τίτλο του email τη θέση για την οποία υποβάλουν υποψηφιότητα, συνοδευόμενη με την ένδειξη «Πρόγραμμα για παραβατικούς νέους», μέχρι και τις 17/07/2024.

Επιστημονικά Υπεύθυνη/ος 

Περιγραφή θέσης

Ο/η επιστημονικά υπεύθυνος/-η ασκεί τη συνολική εποπτεία: επιστημονικά, διοικητικά, διαχειριστικά και εκπαιδευτικά, σε επίπεδο σχεδιασμού, οργάνωσης και αξιολόγησης των θεμάτων που αφορούν τους ωφελούμενους, το προσωπικό και τις διαδικασίες λειτουργίας, για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα

• Πτυχίο Ψυχολογίας ή Κοινωνικού Λειτουργού

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

• 2+ χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή 5 χρόνια εμπειρία σε ανάλογες μονάδες

• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

• Άριστη γνώση αγγλικών

• Ικανότητα επικοινωνίας με όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας της εταιρείας

• Δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις του φορέα

Συνεκτιμώμενα προσόντα

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα

 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου

Δεξιότητες

• Ευχέρεια στον χειρισμό του γραπτού και του προφορικού λόγου

• Ακεραιότητα και υπευθυνότητα

Ψυχολόγος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ψυχολογίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης
 • Εμπειρία στην κοινοτική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 • Εμπειρία και ενδιαφέρον για ερευνητικές δραστηριότητες
 • Δεξιότητες επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων (SPSS)
 • Εμπειρία και ενδιαφέρον για κοινοτικές δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Καταγραφή και αξιολόγηση των επειγόντων και χρόνιων θεμάτων ψυχικής υγείας και ψυχολογικής κατάστασης των νέων φιλοξενουμένων και δρομολόγηση της αντιμετώπισής τους. Αναφέρεται κατά περίπτωση στον επιστημονικά υπεύθυνο και στον συντονιστή.
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων
 • Συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό για τη λήψη και αποτύπωση ορθού ψυχοκοινωνικού ιστορικού και για την τήρηση του σχετικού αρχείου στον ατομικό φάκελο
 • Επιμέλεια των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων για τα θέματα της αρμοδιότητάς του
 • Παρακολούθηση των δαπανών ψυχικής υγείας των ωφελουμένων. Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των ιατρικών πληροφοριών των ωφελουμένων.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού
Κοινωνικός λειτουργός

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) και Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ
 • Σχετική προϋπηρεσία με παιδιά ή/και εφήβους τουλάχιστον 2 ετών
 • Επιμόρφωση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft office, excel, internet, power point)
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Ικανότητα συγγραφής επιστολών προς φορείς, υπηρεσίες και χορηγούς
 • Άδεια Οδήγησης

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση παραπομπών περιστατικών
 • Κοινωνική, συμβουλευτική και υλική υποστήριξη οικογενειών
 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού
 • Κατ’ οίκον επισκέψεις
 • Διαχείριση περιστατικών σε κρίση σε συνεργασία με πολυκλαδική ομάδα και τον επιστημονικά υπεύθυνο.
 • Διασύνδεση με κρατικούς φορείς ή μη και Υπηρεσίες για ολιστική υποστήριξη των ληπτών
 • Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής συμβουλευτικής
 • Διατήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών, αποτύπωση της εργασίας με στατιστικά στοιχεία και σύνταξη σχετικών αναφορών.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, συγγραφή άρθρων, και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια
Ειδικός/η παιδαγωγός

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής.
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος εάν προβλέπεται
 • Δίπλωμα Οδήγησης 
 • Επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Αρκετά καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft office, internet, power point)
 • Επιμόρφωση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:

 • Αξιολόγηση Παιδαγωγικών Αναγκών, Σχεδιασμός και Υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων
 • Κατ’ οίκον επισκέψεις
 • Διαχείριση περιστατικών σε κρίση σε συνεργασία με πολυκλαδική ομάδα και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο
 • Συμβολή στην διασύνδεση της δομής με την κοινότητα μέσω της κοινωνικής μελέτης της κοινότητας, της επιλογής τρόπων συστηματικής διασύνδεσης και ένταξης της δομής στον κοινωνικό ιστό, και μέσω ανάπτυξης προγραμμάτων αγωγής ψυχικής υγείας και κοινότητας.
 • Συμμετοχή σε εποπτείες, συναντήσεις εργασίας και εκπαιδευτικές δράσεις της Μονάδας
 • Συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, συγγραφή άρθρων, και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια.
 • Συμμετέχει ενεργά ως μέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας και εφαρμόζει τις αποφάσεις της, και είναι υπό την επιστημονική εποπτεία του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Κέντρου Ημέρας.

Συμμετοχή στην υλοποίηση του κοινοτικού-κλινικού σχεδιασμού:  οργανωμένες δράσεις αγωγής και προαγωγής ψυχικής υγείας, δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και στελεχών άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων

Ειδικός Θεραπευτής (εικαστικός ψυχοθεραπευτης, δραματοθεραπευτής, μουσικοθεραπευτής)

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ατομικών και ομαδικών θεραπευτικών συνεδριών, μέσω της τέχνης ή της δραματοθεραπείας, προσαρμοσμένων στους εφήβους.
 • Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων θεραπευτικών σχεδίων.
 • Προσδιορισμός των ειδικών αναγκών και της προόδου κάθε συμμετέχοντα.
 • Υλοποίηση δραστηριοτήτων  που προωθούν την αυτογνωσία, τη συναισθηματική ρύθμιση και τις κοινωνικές δεξιότητες.
 •  Διαμόρφωση ενός ασφαλούς, υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την εξερεύνηση των συναισθημάτων και των εμπειριών των συμμετεχόντων.
 •  Δημιουργία εκθέσεων σχετικά με τις συνεδρίες, την πρόοδο των συμμετεχόντων και τα αποτελέσματα του έργου.
 • Συνεργασία με τις οικογένειες και τους φορείς της κοινότητας για την υποστήριξη της ολιστικής ευημερίας των εφήβων.
 •  

Προσόντα:

 • Πιστοποιημένη εκπαίδευση στην εικαστική ψυχοθεραπεία, τη δραματοθεραπεία, το ψυχόδραμα και σε συναφή πεδία
 • Σχετική προϋπηρεσία με εφήβους τουλάχιστον 2 ετών, κατά προτίμηση σε θεραπευτικό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 •     Άριστες επικοινωνιακές, διαπροσωπικές και οργανωτικές δεξιότητες.
 •     Ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο διεπιστημονικής ομάδας.
 •     Πάθος για τη δημιουργική αξιοποίηση της τέχνης ώστε να έχει θετικό αντίκτυπο στις ζωές των νέων.
Διοικητικός υπάλληλος

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ σε συναφές αντικείμενο
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη χρήση Η/Υ και των εφαρμογών MS Office, με έμφαση στο MS Excel & MS Word
 • Εμπειρία στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Δεξιότητες

 • Γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία στο πλαίσιο ομάδας
 • Πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, οργανωτικότητα, μεθοδικότητα

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Γνώση 2ης ξένης γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο
This site is registered on wpml.org as a development site.