ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Οι Στεγαστικές Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της ΕΠΑΨΥ αποτελούν χώρους διαβίωσης, θεραπείας και υποστήριξης συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και δεν διαθέτουν στέγη ή οικογενειακό περιβάλλον κατάλληλο για τη φροντίδα τους. Η λειτουργία τους διέπεται από τις αρχές της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, της κοινοτικής και κοινωνικής ψυχιατρικής, της κλινικής ψυχοπαθολογίας, και την εφαρμογή του μοντέλου της Ανάρρωσης (Recovery). Η ποιότητα της φροντίδας που παρέχουμε διασφαλίζεται μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας, της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΥ, της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών μας και της διασύνδεσης με τις τοπικές υπηρεσίες, τους τοπικούς φορείς, τους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους. Κάθε μονάδα μας συνεργάζεται με κλινικό επόπτη για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ, σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή του φορέα μας, εκπονούνται επιστημονικές μελέτες και εισάγονται καινοτόμα εργαλεία στη θεραπευτική προσέγγιση.

Η καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου και του κοινωνικού αποκλεισμού και η επαγγελματική επανένταξη και επανασύνδεση των ωφελούμενών μας με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους αποτελούν βασικούς πυλώνες του έργου μας. Από την έναρξη της λειτουργίας μας έχουμε δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών άρθρων για το έργο που επιτελείται στις Μονάδες μας, διατηρώντας συστηματική συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.

Οι Στεγαστικές Μονάδες μας αποτελούνται από Οικοτροφεία, Ξενώνες και Προστατευόμενα Διαμερίσματα, στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Όλες οι Μονάδες μας υπάγονται λειτουργικά και χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας, ενώ παραπομπές γίνονται δεκτές μέσω της εκάστοτε Υγειονομικής Περιφέρειας, από φορείς υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου στον οποίον ανήκουν.