Στυλιανίδης Σ., Ζήση Α., Χονδρός Π., Παντελίδου Σ. (αναρτημένη), Η σημασία της συνεχιζόμενης κατάρτισης των επαγγελματιών της Π.Φ.Υ. στην Ψυχιατρική: Το παράδειγμα της Κ.Μ.Ψ.Υ. στις βορειοανατολικές και δυτικές Κυκλάδες, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, «Από τη Θεωρία στην Πράξη: Περιβάλλον, Σχολείο, Εργασία, Υπηρεσίες Υγείας», Ελληνική Εταιρία Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, Αθήνα, 8-10 Δεκεμβρίου 2005

Στυλιανίδης Σ., Ζήση Α., Χονδρός Π., Παντελίδου Σ. (αναρτημένη), Η σημασία της συνεχιζόμενης κατάρτισης των επαγγελματιών της Π.Φ.Υ. στην Ψυχιατρική: Το παράδειγμα της Κ.Μ.Ψ.Υ. στις βορειοανατολικές και δυτικές Κυκλάδες, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, «Από τη Θεωρία στην Πράξη: Περιβάλλον, Σχολείο, Εργασία, Υπηρεσίες Υγείας», Ελληνική Εταιρία Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, Αθήνα, 8-10 Δεκεμβρίου 2005

Στυλιανίδης Σ., Ζήση Α., Χονδρός Π., Παντελίδου Σ. (αναρτημένη), Η σημασία της συνεχιζόμενης κατάρτισης των επαγγελματιών της Π.Φ.Υ. στην Ψυχιατρική: Το παράδειγμα της Κ.Μ.Ψ.Υ. στις βορειοανατολικές και δυτικές Κυκλάδες, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, «Από τη Θεωρία στην Πράξη: Περιβάλλον, Σχολείο, Εργασία, Υπηρεσίες Υγείας», Ελληνική Εταιρία Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, Αθήνα, 8-10 Δεκεμβρίου 2005