Στυλιανίδης Σ., Σ. Παντελίδου, Π. Χονδρός, J L Roelandt (αναρτημένη), Αναπαραστάσεις για την ψυχική ασθένεια στο γενικό πληθυσμό της Εύβοιας, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ε.Ψ.Ε., Αθήνα 4-8 Μαΐου 2006

Στυλιανίδης Σ., Σ. Παντελίδου, Π. Χονδρός, J L Roelandt (αναρτημένη), Αναπαραστάσεις για την ψυχική ασθένεια στο γενικό πληθυσμό της Εύβοιας, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ε.Ψ.Ε., Αθήνα 4-8 Μαΐου 2006

Στυλιανίδης Σ., Σ. Παντελίδου, Π. Χονδρός, J L Roelandt (αναρτημένη), Αναπαραστάσεις για την ψυχική ασθένεια στο γενικό πληθυσμό της Εύβοιας, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ε.Ψ.Ε., Αθήνα 4-8 Μαΐου 2006