Στυλιανίδης Σ, Χονδρός Π, Ξερνός Β, Σπυροπούλου Π, Αλεξανδρή Γ, Κοκκόλη Σ, Βαρβαρέσου Ξ, Λάβδας Μ. Υποστηρίζοντας τη συμμετοχή των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην αξιολόγηση των υπηρεσιών: Το παράδειγμα του WHO QualityRights. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. ΕΛΨΕ Θεσσαλονίκη, 13.5.2017

Στυλιανίδης Σ, Χονδρός Π, Ξερνός Β, Σπυροπούλου Π, Αλεξανδρή Γ, Κοκκόλη Σ, Βαρβαρέσου Ξ, Λάβδας Μ. Υποστηρίζοντας τη συμμετοχή των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην αξιολόγηση των υπηρεσιών: Το παράδειγμα του WHO QualityRights. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. ΕΛΨΕ Θεσσαλονίκη, 13.5.2017

Στυλιανίδης Σ, Χονδρός Π, Ξερνός Β, Σπυροπούλου Π, Αλεξανδρή Γ, Κοκκόλη Σ, Βαρβαρέσου Ξ, Λάβδας Μ. Υποστηρίζοντας τη συμμετοχή των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην αξιολόγηση των υπηρεσιών: Το παράδειγμα του WHO QualityRights. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. ΕΛΨΕ Θεσσαλονίκη, 13.5.2017