Λαμπάκη Κ, Χονδρός Π., Στυλιανίδης Σ. (2008). Η εφαρμογή των αρχών της δια βίου μάθησης για την κοινωνική επανένταξη ατόμων με ψυχική διαταραχή: το πρόγραμμα EMILIA. Τετράδια ψυχιατρικής 102: 45-49

Λαμπάκη Κ, Χονδρός Π., Στυλιανίδης Σ. (2008). Η εφαρμογή των αρχών της δια βίου μάθησης για την κοινωνική επανένταξη ατόμων με ψυχική διαταραχή: το πρόγραμμα EMILIA. Τετράδια ψυχιατρικής 102: 45-49

Λαμπάκη Κ, Χονδρός Π., Στυλιανίδης Σ. (2008). Η εφαρμογή των αρχών της δια βίου μάθησης για την κοινωνική επανένταξη ατόμων με ψυχική διαταραχή: το πρόγραμμα EMILIA. Τετράδια ψυχιατρικής 102: 45-49