Κουτσοσίμου Μ, Στυλιανίδης Σ, Συμεωνίδης Ν, Χονδρός Π (2012). Αξιολόγηση του έμψυχου δυναμικού της ΕΠΑΨΥ. Αποτύπωση και εκτίμηση της οργανωσιακής κουλτούρας της εταιρείας. Επιθεώρηση Υγείας 134: 9-13

Κουτσοσίμου Μ, Στυλιανίδης Σ, Συμεωνίδης Ν, Χονδρός Π (2012). Αξιολόγηση του έμψυχου δυναμικού της ΕΠΑΨΥ. Αποτύπωση και εκτίμηση της οργανωσιακής κουλτούρας της εταιρείας. Επιθεώρηση Υγείας 134: 9-13

Κουτσοσίμου Μ, Στυλιανίδης Σ, Συμεωνίδης Ν, Χονδρός Π (2012). Αξιολόγηση του έμψυχου δυναμικού της ΕΠΑΨΥ. Αποτύπωση και εκτίμηση της οργανωσιακής κουλτούρας της εταιρείας. Επιθεώρηση Υγείας 134: 9-13