Ανάπτυξη εννέα (9) Προστατευμένων Διαμερισμάτων από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, 2013 – 2015

Ανάπτυξη εννέα (9) Προστατευμένων Διαμερισμάτων από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, 2013 – 2015

Στοιχεία προγράμματος
Χρηματοδοτούμενο Ε.Π. του ΕΣΠΑ, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, με το ποσό των 1.800.000€.
Κύριες Δραστηριότητες

Λειτουργία (9) Προστατευμένων Διαμερισμάτων.