Οδηγίες για αιτήματα/διαδικασία Πρακτικής Άσκησης σε δομές της ΕΠΑΨΥ

Οδηγίες για αιτήματα/διαδικασία Πρακτικής Άσκησης σε δομές της ΕΠΑΨΥ

 • Κάθε δομή που δέχεται αίτημα είτε από Εκπαιδευτικό Φορέα είτε από φοιτητή/τρια θα το προωθεί στην Υπεύθυνη Πρακτικής (practice@epapsy.gr).
 • Στην περίπτωση που πρόκειται για αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με νέες θέσεις πρακτικής από Εκπαιδευτικούς Φορείς με τους οποίους υφίσταται ήδη συνεργασία (π.χ. Πάντειο, ΕΚΠΑ), κοινοποιείται η απάντηση της κάθε δομής, καθώς και οι δηλωθείσες θέσεις, στην Υπεύθυνη Πρακτικής.
 • Τα αιτήματα των φοιτητών/τριών και των νέων Εκπαιδευτικών Φορέων (νέες συνεργασίες) τα διαχειρίζεται η Υπεύθυνη Πρακτικής, επικοινωνώντας τόσο με τους φοιτητές όσο και με τα αρμόδια Γραφεία Πρακτικής Άσκησης.
 • Η αξιολόγηση του πλαισίου πρακτικής άσκησης που αφορά τα αιτήματα από νέους Εκπαιδευτικούς Φορείς (προϋποθέσεις άσκησης πρακτικής βάσει ΦΕΚ, δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης και οικονομικής αποζημίωσης φοιτητών, συμβάσεις πρακτικής κ.λπ.) γίνεται από την Υπεύθυνη Πρακτικής σε συνεργασία με το Λογιστήριο της ΕΠΑΨΥ, τον κ. Κώστα Κακοκέφαλο και την κ. Κλαίρη Χαμηλάκη.
 • Αφού έχει γίνει η αξιολόγηση του πλαισίου πρακτικής, η Υπεύθυνη Πρακτικής επικοινωνεί με την κάθε δομή για τη συμφωνία των θέσεων (δήλωση των θέσεων στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, εάν πρόκειται για προπτυχιακούς φοιτητές), το χρονικό διάστημα πρακτικής του κάθε φοιτητή/τριας (μήνες και σύνολο ωρών, όπως ορίζονται από τον εκάστοτε Εκπαιδευτικό Φορέα), αλλά και για τη διαδικασία συμπλήρωσης και υπογραφής των συμβάσεων.
 • Οι Υπεύθυνοι Πρακτικής των δομών αναλαμβάνουν, πέρα από τη συμφωνία/δήλωση των θέσεων πρακτικής, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρακτικής (σε περίπτωση που δεν ορίζεται το ακριβές διάστημα από τον εκάστοτε Εκπαιδευτικό Φορέα), καθώς και το πρόγραμμα του κάθε φοιτητή/τριας (ακριβείς ημέρες και ώρες απασχόλησης στη δομή στη διάρκεια της πρακτικής), και τα κοινοποιούν στο Λογιστήριο, στον κ. Κακοκέφαλο και στην Υπεύθυνη Πρακτικής.
 • Οι Υπεύθυνοι Πρακτικής κάθε δομής βγάζουν το πρόγραμμα σε συνεννόηση με τον/τη φοιτητή/τρια, παρέχοντάς τους και τυχόν πληροφορίες που αφορούν τη συμπλήρωση των συμβάσεων (κωδικός θέσης ΑΤΛΑΣ, κωδικός GROUP ΑΤΛΑΣ για προπτυχιακούς φοιτητές), και είναι υπεύθυνοι να προσκομίσουν τις συμβάσεις στα Κεντρικά για υπογραφές, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν διαδικτυακή πρακτική άσκηση, οπότε τη διαδικασία των συμβάσεων(συμπλήρωση και υπογραφές) την αναλαμβάνει η Υπεύθυνη Πρακτικής, κατόπιν επικοινωνίας με τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και τους φοιτητές.
 • Η δήλωση των συμβάσεων στο ΕΡΓΑΝΗ γίνεται από το Λογιστήριο και η προσκόμιση των συμβάσεων θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 7-10 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης κάθε πρακτικής.
 • Καμία πρακτική δεν δύναται να ξεκινήσει χωρίς την υποβολή σύμβασης στο ΕΡΓΑΝΗ.
 • Τα έντυπα πρακτικής (έντυπο έναρξης/λήξης Ε3.5 και αντίγραφα συμβάσεων πρακτικής που εστάλησαν ηλεκτρονικά) αποστέλλονται από το Λογιστήριο στην Υπεύθυνη Πρακτικής και στις δομές, και στη συνέχεια προωθούνται στους φοιτητές και στα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των Εκπαιδευτικών Φορέων.
 • Μετά την υποβολή της σύμβασης στο ΕΡΓΑΝΗ και κατά την έναρξη της πρακτικής οι επόπτες πρακτικής θα ζητούν το ένα από τα τέσσερα αντίτυπα της σύμβασης του κάθε φοιτητή, για να υπάρχει στο αρχείο της μονάδας όπου έχουν τοποθετηθεί.
 • Οι βεβαιώσεις πρακτικής αλλά και τα έντυπα αξιολόγησης συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον Υπεύθυνο Πρακτικής της κάθε δομής (με υπογραφή και σφραγίδα της εκάστοτε μονάδας).
 • Για οποιαδήποτε απορία/διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία ή τις οδηγίες πρακτικής άσκησης οι Υπεύθυνοι των δομών επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Πρακτικής.