Προκήρυξη Θέσης Γενικού Διευθυντή

Προκήρυξη Θέσης Γενικού Διευθυντή

Περιγραφή θέσης εργασίας

Διευθυντής διοικητικών λειτουργιών για τη διαχείριση των καθημερινών διοικητικών εργασιών και την ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδιασμού. Η εργασία σας θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για τη συνολική μας απόδοση και μπορείτε να προσθέσετε ένα στρατηγικό όραμα στις καθημερινές δραστηριότητες. Η ανάπτυξη διαδικασιών με κριτήρια ποιότητας, η συνεργασία με συναδέλφους για την εφαρμογή πολιτικών και την ανάπτυξη βελτιώσεων της ΕΠΑΨΥ, η ανάπτυξη κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας για τους ωφελούμενους και τις δομές, αποτελούν τον στόχο μας. Εξαιρετικά αποτελεσματικός και με ικανότητα να εμπνέει τους εργαζόμενους. Ορίζει στόχους για τμήματα και μεμονωμένους υπευθύνους δομών στα πλαίσια των κατευθύνσεων του Προέδρου και του Δ.Σ. Ο σκοπός είναι να εξασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία της ΕΠΑΨΥ, σύμφωνα με τις καθορισμένες πολιτικές και το όραμα της Εταιρείας.

 

Αρμοδιότητες

 • Συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία και στον στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΠΑΨΥ.
 • Ορίζει στόχους για τμήματα και μεμονωμένους διευθυντές.
 • Συνεργάζεται με συναδέλφους για την εφαρμογή πολιτικών και την ανάπτυξη βελτιώσεων.
 • Οργανώνει και συντονίζει τις λειτουργίες εντός και μεταξύ των διαφόρων τμημάτων.
 • Επιβλέπει την κατανομή πόρων και την κατάρτιση προϋπολογισμού.
 • Παρέχει καθοδήγηση στο προσωπικό και αξιολογεί την απόδοση.
 • Επιλύει προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν έγκαιρα.
 • Αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη αναφορά στον Πρόεδρο και στο Δ.Σ. της ΕΠΑΨΥ ή στις ρυθμιστικές αρχές.
 • Βοηθά σε άλλες εργασίες (π.χ. χρηματοδοτήσεις, προγράμματα, εκπαίδευση προσωπικού, χορηγίες κ.λπ.), όπως ανατίθενται.

 

Απαιτήσεις

 • Σπουδές στον τομέα της Υγείας με έμφαση στην Ψυχική Υγεία
 • Συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια επί θεμάτων Υγείας – Ψυχικής Υγείας
 • Εμπειρία σε διοίκηση μονάδων ψυχικής υγείας με έμφαση στην Κοινοτική Ψυχιατρική
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμμάτων προσανατολισμένων στη βιοηθική και στα δικαιώματα των ασθενών
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Εμπειρία σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας
 • Εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών στον χώρο της υγείας
 • Ικανότητες στη βελτίωση επικοινωνιακής πολιτικής οργανισμών υγείας
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Γνώση σχετικών νόμων και κανονισμών
 • Άριστη γνώση MS Office και βάσεων δεδομένων
 • Ικανότητα στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων
 • Εξαιρετικές ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες

 

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το Βιογραφικό Σημείωμα σε μορφή Europass στην ηλεκτρονική διεύθυνση education@epapsy.gr από 28/07/2021 έως 01/08/2021 με την ένδειξη «Για τη θέση Γενικού Διευθυντή».