Χονδρός Π (2015). Η συμβολή των ΝΠΙΔ στην ενδυνάμωση των ληπτών και των οικογενειών τους: Δράσεις και προβλήματα. Ψύχωση: ασθενής και οικογένεια, ΕΠΙΨΥ – WAPR – Α Ψ.Κ. ΕΚΠΑ, Αθήνα, 9/5/15

Χονδρός Π (2015). Η συμβολή των ΝΠΙΔ στην ενδυνάμωση των ληπτών και των οικογενειών τους: Δράσεις και προβλήματα. Ψύχωση: ασθενής και οικογένεια, ΕΠΙΨΥ – WAPR – Α Ψ.Κ. ΕΚΠΑ, Αθήνα, 9/5/15

Χονδρός Π (2015). Η συμβολή των ΝΠΙΔ στην ενδυνάμωση των ληπτών και των οικογενειών τους: Δράσεις και προβλήματα. Ψύχωση: ασθενής και οικογένεια, ΕΠΙΨΥ – WAPR – Α Ψ.Κ. ΕΚΠΑ, Αθήνα, 9/5/15