19/04/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμόν ΣΟΧ1/2017: Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στο Κοινωνικό Παντοπωλείο – Συσσίτιο Δήμου Χαλανδρίου της Ε.Π.Α.Ψ.Υ

19/04/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμόν ΣΟΧ1/2017: Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στο Κοινωνικό Παντοπωλείο – Συσσίτιο Δήμου Χαλανδρίου της Ε.Π.Α.Ψ.Υ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/20717

Η Εταιρεία Περιφερικής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση του προγράµµατος «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου ∆ήµου Χαλανδρίου» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (με κωδικό ΟΠΣ 5003539) και συγκεκριμένα:


–          Κωδ. 101, ΠΕ/τε Κοινωνικοί Λειτουργοί, ένα άτομο

–          Κωδ. 102 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, ένα άτομο

–          Κωδ. 103 ΔΕ Μάγειρας, ένα άτομο

–          Κωδ. 104 ΔΕ Βοηθός Μάγειρα, ένα άτομο


Απαραίτητα δικαιολογητικά: Συμπληρωμένη Αίτηση, Ταυτότητα, Αντίστοιχος τίτλος σπουδών/ εκπαίδευσης, Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται), δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας, πιστοποιητικά για τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια (Βεβαίωση ΟΑΕΔ ανεργίας πρόσφατη κλπ).


Δεν δίνονται τηλεφωνικώς διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των αιτήσεων. Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση & τα παραρτήματα. Ολόκληρη η ανακοίνωση και η αίτηση είναι αναρτημένες και στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου Χαλανδρίου. Οι Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότημένο πρόσωπο,  ώρες 10.00 με 12.00, στα Γραφεία του Φορέα, στην οδό Αμαρουσίου Χαλανδρίου 68, ΤΚ 14125, από 21 Απριλίου μέχρι 2 Μαΐου 2017.


Πατώντας πάνω στα παρακάτω σημεία μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή .pdf τα εξής αρχεία: 1) Αναλυτική Πρόσκληση, 2) Αίτηση, 3) Παράρτημα

Πρόσκληση