18.12.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

18.12.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,  στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τις Κινητές Μονάδες ΒΑ & Δ Κυκλάδων» στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδικός ΟΠΣ 5032516), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και με τελικό Δικαιούχο της Πράξης την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις εστιασμένες σε ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ΨΥ στις (ΒΑ) και Δ Κυκλάδες

 

Το Δ.Σ. του φορέα, για τη υλοποίηση των ανωτέρω,  καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των κάτωθι θέσεων εργασίας με σύμβαση εργου ορισμένου χρόνου.

 

Ψυχίατροι Ενηλίκων

Ψυχίατροι Παιδιών και Εφήβων

Ψυχολόγοι

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Ειδικοί Παιδαγωγοί

Νοσηλευτής (μερικής απασχόλησης στην Πάρο)

 

  • Απαιτείται τουλάχιστον η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για τους Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και ειδικούς παιδαγωγούς, καθώς και τίτλος ιατρικής ειδικότητας για τους ψυχιάτρους
  • Απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για όλες τις ειδικότητες
  • Λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου θα εκτιμηθεί η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία από ανάλογη προηγούμενη δραστηριότητα, σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο της θέσης)

 

            ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν :

  • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο

υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

  • Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

      ΕΓΓΡΑΦΑ

  • Βιογραφικό Σημείωμα (αναλυτικό για την απόδειξη των ανωτέρω απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και σημειώνοντας επιπρόσθετα την ύπαρξη συστατικών επιστολών, εάν υπάρχουν).

      ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους και το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση  grammateia@epapsy.gr  σημειώνοντας στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ποια θέση ενδαφέρονται (πχ Ψυχολόγος για Κινητές Μονάδες πρόγραμμα ΕΣΠΑ)

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται  στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα για 15 ημέρες τουλάχιστον. 

Η διαδικασία  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 22/12 και λήγει 5/1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:

Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου
Η εμπειρία του/της
Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή. (Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων).

Θα συνεκτιμηθούν κοινωνικά κριτήρια

Αφού γίνει ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και των δικαιολογητικών των Υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή, θα ακολουθήσει η διαδικασία συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής, οι επιλεγέντες θα κληθούν από τον Φορέα να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα ( Φωτοτυπίες Τίτλων Σπουδών άδειες ασκήσεως επαγγέλματος και  Συστατικές επιστολές εάν υπάρχουν)

 

Ο/H επιτυχών/ούσα θα εκπαιδευτεί για τα καθήκοντα τα οποία θα αναλάβει με ευθύνη του Φορέα.

                                                                                   

                                                                                    Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
                                                                                       

                                                                                          Χονδρός Παναγιώτης
                                                                                             Πρόεδρος ΔΣ