12/04/2016 Στρατηγικός Σχεδιασμός για τα Δικαιώματα του Παιδιού: ΠΕΝΤΕ Στόχοι

12/04/2016 Στρατηγικός Σχεδιασμός για τα Δικαιώματα του Παιδιού: ΠΕΝΤΕ Στόχοι

Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός του ΣτΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2016-2021) είναι ο τρίτος κατά σειρά σχεδιασμός του ΣτΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (UNCRC), την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και άλλων νομικών μέτρων του Συμβουλίου της Ευρώπης, αυτό το νέο πλάνο αναγνωρίζει πέντε προτεραιότητες για τα 47 κράτη μέλη που διασφαλίζουν τα δικαιώματα του παιδιού:


1: Ίσες Ευκαιρίες
2: Συμμετοχή των παιδιών
3: Ζωή απαλλαγμένη από τη βία
4: Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη
5: Τα δικαιώματα των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον


Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός έχει αναπτυχθεί σε μία διακυβερνητική και ουσιαστικά συμμετοχική διαδικασία με την ενεργό συμμετοχή των κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών, των ειδικών και των παιδιών.
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός προσδιορίζει με ευκρίνεια την επίδραση και την έκβαση σε κάθε περιοχή προτεραιότητας ώστε οι δράσεις να αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η πρώτη αξιολόγηση θα λάβει χώρα σε 3 χρόνια.


1. Ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά.

Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα σε επαρκείς συνθήκες ζωής και κατάλληλη κοινωνική και οικονομική προστασία. Ωστόσο, πολλά παιδιά ακόμα και σε πλουσιότερες χώρες επηρεάζονται από τη φτώχεια. Συγκεκριμένες ομάδες παιδιών όπως τα παιδιά «μετακινούμενων πληθυσμών» και τα παιδιά που επηρεάζονται από τη μετανάστευση, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Οι διακρίσεις στα παιδιά με κριτήριο το φύλο, την αναπηρία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό είναι μία πραγματικότητα στην Ευρώπη. Ο Σχεδιασμός καλεί όλα τα Κράτη μέλη να αλλάξουν τη νομοθεσία και το σχεδιασμό τους στηριζόμενα στα νομικά μέτρα του ΣτΕ όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης.


2. Συμμετοχή όλων των παιδιών

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ακουστούν και να συμμετέχουν σε αποφάσεις που τα επηρεάζουν. Πρέπει να γίνονται σεβαστές οι απόψεις τους στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των νόμων που σχετίζονται με τα παιδιά, τους στρατηγικούς σχεδιασμούς και τις δράσεις. Τα Κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι ζητάται η
συμβουλή τους σε κάθε πλαίσιο σχετικό με τα δικαιώματά τους. Ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι να χρησιμοποιηθεί το Εργαλείο Αξιολόγησης της Συμμετοχής των Παιδιών του ΣτΕ για να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο οι χώρες εμπλέκουν τα παιδιά στη λήψη των αποφάσεων.


3. Ζωή απαλλαγμένη από τη βία για όλα τα παιδιά

Τα Κράτη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά προστατεύονται απέναντι σε κάθε μορφή βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Το ΣτΕ είναι πρωτοπόρο στο να εδραιώνονται μέτρα για την προστασία των παιδιών ενάντια στη βία: έχει νομικά εργαλεία όπως η Σύμβαση για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση (Lanzarote Convention), τη Σύμβαση για την Ενδοοικογενειακή Βία και τη Βία ενάντια στις Γυναίκες (Istanbul Convention), τη Σύμβαση για Δράση ενάντια στο Trafficking σε Ανθρώπινες Υπάρξεις, και τη Σύμβαση για το Διαδικτυακό Έγκλημα. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός καλεί τα κράτη μέλη να βάλουν τέλος στη σωματική τιμωρία στα παιδιά σε όλα τα πλαίσια – σχολεία, ιδρύματα και σπίτια.


4. Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη για όλα τα παιδιά.

Πολλά παιδιά έρχονται σε επαφή με το δικαστικό σύστημα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δυστυχώς, τα συστήματα δικαιοσύνης στην Ευρώπη ακόμα δεν προσαρμόζονται επαρκώς στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών. Ο Στρατηγικός σχεδιασμός καλεί τα Κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις Οδηγίες του ΣτΕ για δικαιοσύνη που είναι φιλική προς τα παιδιά, ώστε να διασφαλίσουν ότι η βασική προτεραιότητα είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη προς το καλύτερο συμφέρον του παιδιού και να χρησιμοποιηθεί η αποστέρηση της ελευθερίας μόνο ως μέτρο τελευταίας επιλογής για το μικρότερο δυνατό κατάλληλο χρονικό διάστημα.


5. Δικαιώματα του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον

Το διαδίκτυο έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος στη ζωή των παιδιών. Πρέπει να έχουν δικαίωμα να μάθουν, να παίζουν και να επικοινωνούν διαδικτυακά – και να μπορούν να προστατεύονται από το σχολικό εκφοβισμό, τη ρητορική του μίσους, τον εξτρεμισμό, τη σεξουαλική κακοποίηση και άλλους κινδύνους του «dark net». Διασφαλίζοντας τα δικαιώματα του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον είναι βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλα τα Κράτη μέλη του ΣτΕ και ο Σχεδιασμός θα βοηθήσει να παρασχεθεί στα παιδιά πρακτική γνώση για το πώς να είναι online και να παραμένουν ασφαλή.


Μετάφραση: Λάβδας Μιχάλης, Ψυχολόγος ΕΠΑΨΥ

Πηγή: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806363e6