07/10/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού

07/10/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,  στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Ειδικού Κέντρου Ημέρας για Alzheimer στη Λάρισα» στο Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.» (κωδικός ΟΠΣ 5044841), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κοινότητα», και με τελικό Δικαιούχο της Πράξης την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ πρόκειται να λειτουργήσει ως μονάδα θεραπευτικής φροντίδας ασθενών με Alzheimer και άλλες συναφείς διαταραχές.

 

Το Δ.Σ. του φορέα, για τη υλοποίηση των ανωτέρω,  καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη 10 θέσεων εργασίας που αφορούν στις παρακάτω ειδικότητες (απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος)

  • νευρολόγος ή ψυχίατρος
  • ψυχολόγος
  • κοινωνικός λειτουργός
  • ειδικός θεραπευτής (εργοθεραπευτής/ λογοθεραπευτής)
  • φυσιοθεραπευτής/γυμναστής
  • νοσηλευτής
  • διοικητικός υπάλληλος

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν :

  • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο

υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

  • Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

ΕΓΓΡΑΦΑ

  • Βιογραφικό Σημείωμα (αναλυτικό για την απόδειξη των ανωτέρω απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και σημειώνοντας επιπρόσθετα την ύπαρξη συστατικών επιστολών, εάν υπάρχουν). 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση  dcanoia@epapsy.gr  σημειώνοντας στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισα και τη θέση ενδιαφέροντος – πχ Ψυχολόγος

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η διαδικασία  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 7/10 και λήγει  22/10. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου και, κατόπιν αξιολόγησης των επικρατέστερων, η συνέντευξη, όπου θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία σχετικά με τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων. Θα συνεκτιμηθούν επίσης κοινωνικά κριτήρια.

Αφού γίνει ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και των δικαιολογητικών των Υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή, θα ακολουθήσει η διαδικασία συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής, οι επιλεγέντες θα κληθούν από τον Φορέα να καταθέσουν όλα τα απαράιτητα έγγραφα (Φωτοτυπίες Τίτλων Σπουδών άδειες ασκήσεως επαγγέλματος και  Συστατικές επιστολές εάν υπάρχουν)

 

Ο/H επιτυχών/ούσα θα εκπαιδευτεί για τα καθήκοντα τα οποία θα αναλάβει με ευθύνη του Φορέα.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Χονδρός Παναγιώτης

Πρόεδρος ΔΣ