Δυνατότητα εθελοντικής προσφοράς, εκπαίδευση & αξιολόγηση

Δυνατότητες εθελοντικής προσφοράς

Μέλημά μας είναι να αποτελέσει η εθελοντική προσφορά για τον κάθε συνεργάτη μας μια σημαντική εμπειρία -με την παροχή βιωματικής και θεωρητικής εκπαίδευσης- τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον αποδέκτη αυτής.

Τομείς δραστηριοποίησης εθελοντών και μορφές εθελοντικής προσφοράς:

  • Συμμετοχή σε ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες ψυχο-κοινωνικού χαρακτήρα/ δημιουργικής απασχόλησης με εξυπηρετούμενα άτομα των Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
  • Συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στην κοινότητα 
  • Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων
  • Υλική προσφορά για την κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων ατόμων.

Εκπαίδευση - Εποπτεία εθελοντών

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αποτελεί η θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση των εθελοντών που δραστηριοποιούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. 

Για το λόγο αυτό η εθελοντική προσφορά γίνεται σε οργανωμένο πλαίσιο προσφέροντας ευκαιρίες για εποπτεία και εκπαίδευση από ένα σύνολο επαγγελματιών ψυχικής υγείας. 

Η αξιολόγηση των εθελοντών με γνώμονα την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της προσωπικότητας του κάθε εθελοντή ατομικά είναι αναπόσπαστο μέρος της συνεργασίας μας, καθώς μέσα από την εθελοντική τους προσφορά γίνονται συνεργάτες σε έναν ευαίσθητο χώρο, αυτόν της ψυχικής υγείας, και καλούνται να αναλάβουν ρόλους, καθήκοντα και υποχρεώσεις. 

Σημαντικά στοιχεία που αναμένεται να διαθέτει ένας υποψήφιος εθελοντής είναι το κίνητρο, η διαθεσιμότητα, τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, ο τρόπος επικοινωνίας και η αλληλεπίδραση με τους άλλους, η στάση του απέναντι στα άτομα με ψυχικά προβλήματα, ο σεβασμός των δικαιωμάτων και η τήρηση εχεμύθειας.

Αξιολόγηση εθελοντικής προσφοράς

Η συνεχής και συστηματική αξιολόγηση των παρεχομένων στους εθελοντές υπηρεσιών αποτελεί πρωταρχικό στόχο της ΕΠΑΨΥ.

Για το λόγο αυτό προωθείται η χορήγηση ενός ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου στους εθελοντές που με συχνότητα περιοδική ή μόνιμη επιλέγουν να συνεργαστούν με τον φορέα.

Στόχος του ερωτηματολογίου αυτού είναι να αποτελέσει μια πηγή πληροφοριών που θα αποβλέπει στην διαρκή βελτίωση/ανάπτυξη των προσφερομένων υπηρεσιών/πρακτικών, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τις ιδανικές συνθήκες παροχής ενός ολοκληρωμένου συστήματος εκπαιδευτικής και βιωματικής εμπειρίας.

Βρίσκεστε εδώ: Home Εθελοντισμός Δυνατότητα εθελοντικής προσφοράς, εκπαίδευση & αξιολόγηση

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook